மீயொலி ஓட்ட மீட்டர்கள்

20+ வருட உற்பத்தி அனுபவம்

டாப்ளர் இயக்கக் கோட்பாடு

டாப்ளர் இயக்கக் கொள்கை

திDF6100தொடர் ஃப்ளோமீட்டர் அதன் கடத்தும் டிரான்ஸ்யூசரிலிருந்து மீயொலி ஒலியை அனுப்புவதன் மூலம் செயல்படுகிறது, ஒலியானது திரவத்திற்குள் இடைநிறுத்தப்பட்ட பயனுள்ள ஒலி பிரதிபலிப்பாளர்களால் பிரதிபலிக்கப்படும் மற்றும் பெறும் மின்மாற்றியால் பதிவு செய்யப்படும்.ஒலிப் பிரதிபலிப்பான்கள் ஒலி பரிமாற்றப் பாதையில் நகர்ந்தால், ஒலி அலைகள் கடத்தப்பட்ட அதிர்வெண்ணிலிருந்து மாற்றப்பட்ட அதிர்வெண்ணில் (டாப்ளர் அதிர்வெண்) பிரதிபலிக்கும்.அதிர்வெண் மாற்றமானது நகரும் துகள் அல்லது குமிழியின் வேகத்துடன் நேரடியாக தொடர்புடையதாக இருக்கும்.இந்த அதிர்வெண் மாற்றம் கருவியால் விளக்கப்பட்டு பல்வேறு பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட அளவீட்டு அலகுகளாக மாற்றப்படுகிறது.

நீளமான பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு சில துகள்கள் இருக்க வேண்டும் - 100 மைக்ரானை விட பெரிய துகள்கள்.

மின்மாற்றிகளை நிறுவும் போது, ​​நிறுவல் இடத்தில் போதுமான நேரான குழாய் நீளம் மேல் மற்றும் கீழ்நிலை இருக்க வேண்டும்.பொதுவாக, அப்ஸ்ட்ரீமுக்கு 10D தேவை மற்றும் கீழ்நிலைக்கு 5D நேரான குழாய் நீளம் தேவை, அங்கு D என்பது குழாய் விட்டம்.

DF6100-EC செயல்பாட்டுக் கொள்கை

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்: